Polityka ochrony srodowiska naturalnego w polsce

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz pomoce roli w sektorze są głównie połączone z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że duża grupa maszyn, a dodatkowo narzędzi jest dedykowana do tworzenia rzeczy w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która uzyskuje się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a też Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi oraz układów ochronnych, jakie są oddane do gruntu w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym końcem tej zasady jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą duży poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa reguła nie była podstawowym krokiem z poziomu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Organizacji Europejskiej. Z około dwudziestu lat ludzie musieli zaadaptować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wkomponowana w życie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są przeznaczone do użytku w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem na powierzchni oraz dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych danych do używania w dziedzinach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na podstawie starego podejścia, były połączone wyłącznie z urządzeniami elektrycznymi, jakie musiały spełnić wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu jedynie w połowie sukcesów. W układzie z tym, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest mało odpowiednie do zrealizowania dużego zakresu ochrony, jaki stanowi wymagany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.